O szkole

Jesteś tu: » Strona startowa » O szkole
  • Początek

 

 

          Rok 1999 przyniósł wiele zmian w oświacie. Wtedy to w ostatnią fazę realizacji weszła reforma szkolnictwa zakładająca min. Utworzenie trzyletnich gimnazjów. I tak zaczęła się nasza historia...

          Rok 1998 dla naszej gminy był ciężki; trzeba było dużego wysiłku, aby na czas oddać do użytku budynek szkolny, który budowano już od 1990 roku z przeznaczeniem na szkołę średnią. Prace wykończeni owe, nad żelbetonową konstrukcją rozpoczęły się w 1998 roku i prowadziła ją kielecka firma Coldico.

          Wakacje roku 1999 to gorączkowe przygotowania: nie tylko ekip budowlanych, które pracowały pełną parą aby wszystko było gotowe na czas. To także olbrzymie zaangażowanie nauczycieli i rodziców, którzy pomagali jak tylko mogli. Rozpoczęcie roku szkolnego 1999/2000 poprzedziły spotkania i narady nauczycieli z panią Dyrektor Elżbietą Teler, a to po to, aby wszystko było dopięte na przysłowiowy „ostatni guzik".

           1 września o godz. 9oo zainaugurowano ten wyjątkowy rok szkolny. Honorowymi gośćmi uroczystości byli: poseł Józef Wiaderny, kurator oświaty Andrzej Sygut, wojewoda świętokrzyski Marian Dojka, burmistrz Stąporkowa Leopold Garbacz, proboszcz ks. Stanisław Lesko.

          W roku szkolnym 1999/2000 w gimnazjum uczyło się 225 uczniów pod kierunkiem grona pedagogicznego w składzie: Elżbieta Teler (dyrektor), Jolanta Bała (pedagog szkolny), Joanna Bernat (chemia), Barbara Chajska (sztuka), Renata Cichacka (biblioteka), Wojciech Ćwik (historia), Lidia Dąbrowska (matematyka), Janusz Hozer (wf), Barbara Kawecka (język polski), Katarzyna Kycko (język angielski), Stefania Lichosik (fizyka), Krystyna Misiopecka (geografia), Bożena Pokusa (wf), Tomasz Rut (religia), Grażyna Sroka (język rosyjski), Alicja Stępień (matematyka), Maria Wiśniewska (świetlica), Agnieszka Włodarczyk (biologia, technika), Eliza Woźniak (język polski).

          Rozpoczęła się ciężka praca, mimo, że już na samym początku walczyć trzeba było z wieloma problemami (brakiem sali gimnastycznej, pomocy naukowych, sprzętu nagłaśniającego itd.). Ciekawostkę stanowi fakt, że do użytku oddano połowę budynku, w drugiej nadal trwały prace remontowo - budowlane, co z resztą było doskonale słychać. Pozostałością tego faktu jest np. numeracja sal lekcyjnych, której nie rozumieją zwłaszcza nowi uczniowie.

  • Kolejne lata

 

           

             W roku szkolnym 2001/2002 do naszego gimnazjum uczęszczała rekordowa liczba - 642 uczniów przydzielonych do 26 klas. Po raz pierwszy uczniowie klas trzecich zdawali egzamin gimnazjalny.

          Wiele się zmieniło, następuje rozwój placówki; przybywa pomocy szkolnych, zakupiony zostaje sprzęt nagłaśniający, nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w szkoleniach, kursach, pokonują kolejne szczeble awansu zawodowego. Odnosimy coraz więcej sukcesów: wychowawczych, edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

          Rok szkolny 2004/2005 przynosi zasadnicze dla funkcjonowania placówki zmiany. Powstaje Zespół Szkół Publicznych skupiający Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 i Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem placówki zostaje Bogusław Rosa, a jego zastępcami: Ewa Chrapek (PSP nr 2) i Teresa Łyczek (PG). W owym czasie grono pedagogiczne liczy 49 nauczycieli.

          W roku 2005 rozpoczyna się budowa hali widowiskowo - sportowej. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2005/2006 ma miejsce wmurowanie kamienia węgielnego. Uroczyste otwarcie obiektu poprzedziło inaugurację roku szkolnego 2007/2008, który przyniósł kolejne ciekawe zmiany - obowiązek noszenia mundurków szkolnych - zniesiony ostatecznie w roku 2009.

           Z końcem roku szkolnego 2008/2009 na zasłużoną emeryturę odeszło dwoje dotychczasowych dyrektorów placówki: Elżbieta Teler i Bogusław Rosa.

Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Stąporkowie objęła Teresa Łyczek. Jej zastępcami zostały: Ewa Chrapek (PSP nr 2) i Joanna Bernat (PG).

           Rok szkolny 2009/2010 to rok szczególny. Świętowaliśmy jubileusz dziesięciolecia. Dnia 16 października 2009 r. nastąpiła uroczystość oficjalnego przekazania i poświęcenia sztandaru gimnazjum.

           Do tej pory w murach naszej szkoły nauki pobierało 1887 uczniów, kształciło ich w sumie 52 nauczycieli. Obecnie uczy się w gimnazjum 445 uczniów, grono pedagogiczne liczy 45 nauczycieli w tym: 31 dyplomowanych, 8 mianowanych, 1 stażystka i 5 kontraktowych.

 

  • Ostatnimi czasy

                

                Mimo problemów gospodarczych ostatnie lata to czasy rozwoju, wdrażania innowacji udoskonalanie warsztatu pracy nauczycieli.

                Od września 2009 r. do czerwca 2011 r. ZSP Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie realizowało projekt edukacyjny z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Został on napisany przez mgr Teresę Łyczek, mgr Joannę Bernat, mgr Lidię Dąbrowską, mgr Ksenię Rupniewską i mgr Jarosława Kowalczyka. Miał on na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze kierujące uczniów na rozwój kompetencji kluczowych, wzmocnienie atrakcyjności zajęć, podwyższenie samooceny uczniów i ich aktywności społecznej, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, zagospodarowanie czasu wolnego, doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i wdrożenie uczniów do korzystania z nich. Był on realizowany przez dwa lata i objął co roku grupę 90 uczniów. Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mieli uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych i o niskich dochodach. Podczas realizacji projektu odbyło się miedzy innymi spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod tytułem „Droga do gwiazd”, wycieczka edukacyjna do Krakowa i Chorzowa, zajęcia teoretyczne i praktyczne „Poznajemy niebo”. Nasza placówka dzięki projektowi pozyskała tablicę interaktywną, pomoce multimedialne i dydaktyczne.

                     Dzięki współpracy działającego przy zespole Szkół Publicznych Stowarzyszeniu Na Rzecz pomocy Szkole „Nasza Szkoła” z pracownikami firmy Henkel Polska udało się pozyskać kwotę 4000 euro (15770,80 zł) na zakup sprzętu sportowego do szkolnej siłowni. Szczególne wyrazy uznania należą się Pani Wandzie Wróbel, za podjęcie się realizacji projektu wolontariatu pracowniczego firmy „Henkel” MIT 2010 oraz Pani Iwonie Ćwik, za projekt wolontariatu pracowniczego firmy „Henkel” MIT 2011. Dzięki temu ostatniemu  stowarzyszenie pozyskało kwotę 3000 euro (12 000 zł), która przeznaczona została na wyposażenie pracowni interaktywnej gimnazjum. 

                     18 listopada 2011 roku w naszym gimnazjum została zamontowana nowoczesna pracownia językowa „Mentor”.

Na wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pracownia jest formą pomocy rzeczowej przekazanej w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011 r.”

Pracownia wyposażona jest w: 22 stanowiska uczniowskie ze słuchawkami i mikrofonami, stanowisko nauczyciela z panelem sterowania, laptop, rzutnik, tablet, ekran i pakiet programów do nauki języków obcych. Całkowita wartość sprzętu wynosi 15 999,84 zł.

Nauka w profesjonalnej klasopracowni z zamontowanym sprzętem multimedialnym umożliwi intensywną naukę języków obcych i kształtowanie u uczniów kompetencji we wszystkich obszarach sprawdzanych na egzaminie gimnazjalnym. Biorąc pod uwagę różne miejsca zamieszkania naszych uczniów nowa pracownia językowa da im szansę wykorzystania swoich umiejętności w sposób komunikatywny oraz łatwiejszy dostęp do edukacji na kolejnych etapach kształcenia. Pracownia językowa to pomoc w rozwoju intelektualnym ucznia, w realizowaniu pedagogicznych zamierzeń nauczyciela i podniesieniu prestiżu naszej szkoły w środowisku

 

                             W marcu 2014 roku na emeryturę przechodzi dyrektor Teresa Łyczek. Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Stąporkowie obejmuje mgr Joanna Bernat. Jej  zastępcami zostają: mgr Ewa Chrapek (PSP nr 2) i mgr Lidia Dąbrowska (PG).  Zgodnie z reformą oświaty wygaszane są gimnazja, przywrócone zostają ośmioklasowe szkoły podstawowe. Od września 2017 roku przestaje istnieć Zespół Szkół Publicznych. W jego miejsce powstaje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie z klasami gimnazjum.


Galerie